Thiokolchikosid (Muscoril) – omezení v používání

27.11.2013 14:39

Thiokolchikosid by měl být dále používán pouze pro přídatnou krátkodobou léčbu bolestivých svalových kontraktur centrálního původu.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury doporučil, aby používání léčivých přípravků obsahujících thiokolchikosid aplikovaných perorálně nebo injekčně bylo omezeno v celé Evropské unii. Tyto léčivé přípravky jsou nyní doporučeny pouze jako přídatná léčba bolestivých svalových kontraktur (trvalé napínání svalů) centrálního původu (při poruchách míchy), a to u dospělých a mladistvých pacientů ve věku od 16 let věku. Dále by měla být omezena velikost dávky thiokolchikosidu.

Thiokolchikosid je svalové relaxans (látka uvolňující napnuté svaly) registrované v několika státech Evropské unie v injekční nebo perorální formě pro léčbu bolestivých svalových poruch.

Přehodnocení thiokolchikosidu bylo zahájeno na žádost italské lékové agentury (AIFA) poté, co nové experimentální důkazy naznačily, že se thiokolchikosid v lidském těle rozkládá na metabolit zvaný M2 nebo SL 59.0955. Tento metabolit může poškodit dělící se buňky, což má za následek aneuploidii (abnormální počet nebo uspořádání chromozómů). AIFA proto požádala výbor CHMP o přezkoumání bezpečnostního profilu tohoto léku a o zvážení, jaké by bylo vhodné regulační opatření.

Výbor přezkoumal důkazy včetně názorů odborníků v oblasti bezpečnosti léčiv a dospěl k závěru, že k aneuploidii způsobené M2 by mohlo dojít při hladině M2, která je jen mírně vyšší, než hladina, která je pozorována při doporučených dávkách perorálního thiokolchikosidu. Aneuoploidie je rizikovým faktorem pro poškození vyvíjejícího se plodu, snížení mužské plodnosti a teoreticky by mohla zvýšit riziko vzniku nádorového bujení. Výbor CHMP proto doporučil opatření, která zajistí, aby léky obsahující thiokolchikosid byly používány co nejbezpečněji. Mezi tato opatření patří omezení maximální dávky a počtu dní, kdy může být užíván. Používání je také kontraindikováno v těhotenství a během kojení, u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci a u dětí do 16 let. Kontraindikováno je rovněž i dlouhodobé užívání.

Informace pro pacienty:

 • Thiokolchikosid je lék používaný v zemích Evropské unie při onemocněních a potížích spojených s bolestí svalů.
 • Nové důkazy ukázaly, že thiokolchikosid je v lidském těle rozkládán na látku zvanou M2, která od určitého množství může poškodit genetickou informaci. Toto poškození genetické informace může vést ke snížení plodnosti u mužů a k poškození plodu v průběhu těhotenství. Dlouhodobé používání může teoreticky zvýšit riziko vzniku nádorů, ale pro toto tvrzení zatím neexistují důkazy.
 • Aby se co nejvíce snížilo množství látky M2, která se z thiokolchikosidu vytváří v těle, je nově doporučeno jen krátkodobé používání thiokolchikosidu, a to pouze jako přídatná léčba k jiným lékům při bolesti způsobené trvalým napínáním svalů při poruchách míchy u dospělých a mladistvých ve věku od 16 let věku.
 • Léčba je nově časově omezena na maximálně 7 dní pro perorální formu nebo 5 dní pro injekční formu léku. Léčbu pacientů, kteří thiokolchikosid užívají dlouhodobě, by měl jejich ošetřující lékař při příští návštěvě přehodnotit.
 • Léky obsahující thiokolchikosid nesmí být užívány v těhotenství, během kojení nebo ženami v plodném věku, které současně nepoužívají vhodnou antikoncepci.
 • Léky obsahující thiokolchikosid mohou být také aplikovány na kůži. Při aplikaci na kůži nedochází k produkci M2 v takové míře jako při aplikaci do svalu nebo při perorálním užívání a nedochází proto k poškození genetické informace. Přípravků, které se aplikují na kůži, se proto doporučení netýká.

Informace pro zdravotnické pracovníky:

 • Je doporučeno, aby perorální a injekční thiokolchikosid byl nadále používán pouze jako adjuvantní léčba u akutních svalových kontraktur centrálního původu u dospělých a dospívajících pacientů od 16 let věku.
 • Dlouhodobá léčba chronických onemocnění thiokolchikosidem je kontraindikována.
 • Maximální doporučená dávka perorálně je 8 mg každých 12 hodin, trvání léčby nemá přesahovat 7 dní. Pokud je thiokolchikosid aplikován intramuskulárně, maximální dávka je 4 mg každých 12 hodin, léčba nemá přesahovat 5 dní.
 • Léky obsahujícící thiokolchikosid nesmí být užívány v průběhu těhotenství a kojení, ani u žen v plodném věku bez vhodné antikoncepce.
 • Léčba pacientů, kteří užívají thiokolchikosid, by měla být přehodnocena při příští plánované návštěvě a měla by být zvážena vhodná alternativní léčba.
 • Lékárníci by měli všechny pacienty, kteří mají recept pro opakovaný výdej, odkázat k jejich ošetřujícím lékařům.
 • Lékařům, kteří thiokolchikosid předepisují, bude zaslán dopis s dalšími informacemi o omezení indikací. Dále budou rozesílány edukační materiály pro lékaře a pacienty.
 • Současná nová doporučení se nevztahují na topické formy thiokolchikosidu, ty však nejsou v ČR registrovány.

Doporučení výboru je založeno na přehodnocení dostupných vědeckých údajů z preklinických a klinických studií, publikované odborné literatury, ze zkušeností po uvedení na trh a z konzultací odborné pracovní skupiny pro bezpečnost léčiv. Preklinické studie naznačují, že metabolit thiokolchikosidu 3-demethylthiokolchicin (M2, SL59.0955) může být spojen s aneuploidií v dělících se buňkách, a to při expozici M2, která je jen mírně vyšší, než hladiny M2 při maximálních doporučených dávkách perorálního thiokolchikosidu. Aneuploidie je rizikovým faktorem pro teratogenitu, embryotoxicitu nebo spontánní abort a pro poškození mužské fertility. Teoreticky také může zvyšovat riziko nádorového bujení, které by obecně mělo být závislé na dlouhodobé expozici kauzálnímu agens. Výbor uzavřel, že ve světle současných důkazů poměr přínosů a rizik pro thiokolchikosid zůstává pozitivní pouze za předpokladu vhodných opatření minimalizujících rizika včetně omezení maximální dávky, délky léčby, kontraindikovaného podávání v průběhu těhotenství, kojení a u dětí.

Více o léčivé látce:

Thiokolchikosid je svalové relaxans používané pro léčbu bolestivých svalových stavů. Působí na receptory v nervovém systému, které se podílejí na regulaci svalových funkcí.

V Evropské unii je thiokolchikosid je registrován v následujících státech: Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Malta, Portugalsko a Španělsko. Je dostupný v perorální nebo injekční formě pro intramuskulární podání. V některých státech je také dostupný ve formě aplikované na kůži. Použití topických přípravků nebylo proběhlým přehodnocením omezeno.

V České republice jsou na trhu dostupné pouze dva přípravky s obsahem thiokolchikosidu: Muscoril cps a Muscoril inj. Tyto přípravky mají už nyní v SPC uvedena doporučení obdobná závěrům výboru CHMP – délka léčby 3-5 dní pro intramuskulární formu (dávka 8mg/den), 5-7 dní pro perorální podávání (16mg/den), kontraindikace pro těhotné a kojící. Hlavní změnou pro používání těchto přípravků je tedy zvýšená opatrnost kvůli riziku teratogenity - nepodávat Muscoril ženám ve fertilním věku, pokud neužívají účinnou antikoncepci.

Převzato: www.sukl.cz