Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

profesní životopis

 

VZDĚLÁNÍ

1986 – 1991: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, obor Klinická farmacie. Udělen titul Mgr.

Postgraduální studium

1996 - Atestace – I., obor všeobecné lékárenství

1996 – 1999: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, obor Management ve zdravotnictví. Téma práce: Metody ekonomické analýzy zdravotní péče, udělen titul Bc.

2001 - Atestace – II. obor všeobecné lékárenství

2001 - 2005: Farmaceutická fakulta oblasti Univerzity Karlovy, obor Sociální farmacie a lékárenství

Téma práce: Ekonomie zdravotnictví a metody ekonomické analýzy zdravotní péče, uděleny tituly PharmDr., Ph.D.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2013 - dosud nezávislý pracovník v oblasti HTA a Market Access

Náplní mé práce je kompletní servis Market Access a HTA, sestávající např. z adaptace a zpracování farmakoekonomického hodnocení a odhadu dopadu na rozpočet pro léčivé přípravky, pořádání a vedení Panelů expertů pro potřeby farmakoekonomického hodnocení, umístění léčivého přípravku na český trh a návrh jeho podmínek úhrady, vypracování klinického hodnocení léčivých přípravků a jejich vzájemné porovnání v oblasti klinického účinku a bezpečnostního profilu (na základě klinických studií), posouzení možného a reálného klinické využití konkrétních léčivých přípravků z pohledu české klinické praxe a českých, popř. mezinárodních doporučených postupů pro léčbu,

Zároveň zpracovávám a vyhodnocuji probíhající správní řízení, ceny léčivých přípravků a zpracovávám ceníky.

 

2011 – 2013 odborný pracovník - hodnotitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce bylo komplexní vedení správních řízení v oblasti neurologie (roztroušená skleróza, konopí, fampridine), diabetologie (inzulíny, antidiabetika s inkretinovým efektem, perorální antidiabetika), dermatologie (parafíny, jodovaný povidon, podofyllotoxin, kyselina boritá, dehty, ichtamol), vápník, antibiotika.

V rámci jednotlivých správních řízení jsem vypracovávala HTA, farmakoekonomická hodnocení, stanovovala úhradu a její podmínky, vypořádávala námitky účastníků řízení a zajišťovala jsem úkoly a činnosti, jež byly spojeny s cenovou a úhradovou regulací.

 

2008 - 2009 externí expert pro farmakoekonomii, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce byla konzultace farmakoekonomických studií, legislativy v oblasti farmakoekonomie, vhodnosti klinických studií

 

2002 – 2011 odborný zástupce, Lékárny Lloyds s.r.o., Praha

Náplní mé práce bylo otevření a zahájení provozu nové lékárny (Prostějov; 4 zaměstnanci), radikální snížení skladových zásob (o 2/3) s následným uzavřením lékárny a ukončení její činnosti (Brno; 3 zaměstnanci), rozjezd obratu ve výdejně léčiv na 3 násobek (Mokrá – Horákov)

 

2000 – 2002 vedoucí oddělení přípravy individuálně vyráběných léčivých přípravků, auditor jakosti, Ústavní lékárna FN Brno, lékárna dětské nemocnice

Náplní mé práce bylo zahájení provozu oddělení přípravy individuálně vyráběných léčivých přípravků, zavedení správné výrobní praxe a hygienického režimu, nastavení procesů přípravy jednotlivých receptur (od suroviny po expedici pacientovi), zaučení zaměstnanců, organizace efektivní práce oddělení a zajištění jeho provozu; auditor jakosti, 6 zaměstnanců

1996 – 2000 vedoucí analytické laboratoře, lékárník asistent, Ústavní lékárna FNKV, Praha; soukromé lékárny, Brno

 

1994 - 1996 lékařský zástupce, Glaxo Wellcome s.r.o., Praha

Zodpovědnost za prodej léčiv pro nemocniční segment v oblasti Jižní Morava (FN Brno, VN Brno, Chirurgická nemocnice Brno, okresní nemocnice Jihlava, Znojmo, Třebíč)

 

1991 – 1994 lékárník asistent, lékárna Brno

 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Interaktivní dispenzační semináře pro lékárníky (garance Lékárnické akademie České lékárnické komory). Mojí náplní práce je zajištění místa konání, výběr tématu, příprava a prezentace tématu posluchačům, od roku 2010 doposud jsem uskutečnila více než 30 tříhodinových seminářů na neurologická témata

Interaktivní semináře pro lékárníky o cenotvorbě léčiv v České republice. Mojí náplní práce je zajištění místa konání, pozvání účastníků, výběr, zpracování a prezentace tématu cenotvorba léčiv v ČR.

 

Přednáška (Re)alokace nákladů za alkoholické poškození jater a pankreatu. AT KONFERENCE 2015, 7. – 11. 6. 2015, Seč

Přednáška: Léčivé přípravky u roztroušené sklerózy ve správních řízeních SÚKL. 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium, 20. - 23. 11. 2013, Praha

Přednáška: Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

 

Zpracování oponentury projektu grantové agentury Univezity Karlovy v Praze

Zpracování recenzních posudků – články v časopisech společnosti Solen Medical Education

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kolik nás stojí dopravní nehody pod vlivem alkoholu? Poster. AT konference 2016, 1. - 5. 5. 2016, Seč, hotel Jezerka

 

Poškození organismu alkoholem – farmakoekonomický pohled. Poster. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015

Cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků v ČR od 1.1.2002 do 1.1.2005. Čes. slov. Farm., 2005; 54, 220-225

Nákladová efektivita různých režimů léčících infekci vyvolanou Helicobacter pylori, Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie, 59, 2005, 2, 80-84

Metody ekonomické analýzy zdravotní péče. Solutio 2004/ 2005, Dostupné z URL < https://www.medon – solutio.cz

Dlouhodobá farmakologická léčba obezity v roce 2002- farmakoekonomický pohled. Česká a slovenská farmacie, 52, 2003, 5, 258-261

 

DALŠÍ SCHOPNOSTI

Tvorba a aktualizace webových stránek (např. www.neurobrno.cz, www.farmakoekonomie.cz, www.elekarnice.cz)

Kurz MS Outlook 2010

Kurz biostatistiky „Základy analýzy a interpretace dat v klinickém hodnocení léčiv“

Kurzy farmakoekonomie – interní kurzy v rámci SÚKL, základy TreeAge Pro 2013

Jazykové znalosti – angličtina, ruština, polština (aktivně, pasivně, pasivně)

 

 

Aktualizováno: 6.1.2016