Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

profesní životopis

 

VZDĚLÁNÍ

1986 – 1991: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, obor Klinická farmacie. Udělen titul Mgr.

Postgraduální studium

1996 - Atestace – I., obor všeobecné lékárenství

1996 – 1999: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, obor Management ve zdravotnictví. Téma práce: Metody ekonomické analýzy zdravotní péče, udělen titul Bc.

2001 - Atestace – II. obor všeobecné lékárenství

2001 - 2005: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, obor Sociální farmacie a lékárenství

Téma práce: Ekonomie zdravotnictví a metody ekonomické analýzy zdravotní péče, uděleny tituly PharmDr., Ph.D.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2021 – dosud jednatel HTA Pharmacy s.r.o.

Náplní mé práce je pořádání seminářů a plnění cíle HTA Pharmacy s.r.o., a to šíření a sdílení opravdové farmacie odrážející odborné aktuální relevantní informace.

2014 - dosud konzultant České lékárnické Komory v oblasti cenotvorby léčiv

Náplní mé práce je především informovat lékárníky o očekávaných změnách úhrad léčiv.

2013 - dosud nezávislý pracovník v oblasti HTA a Market Access

Náplní mé práce je kompletní servis Market Access a HTA, sestávající např. z umístění léčivého přípravku na český trh a návrh jeho podmínek úhrady, včetně zpracování žádosti o stanovení ceny a úhrady, vypracování klinického hodnocení léčivých přípravků a jejich vzájemné porovnání v oblasti klinického účinku a bezpečnostního profilu (na základě klinických studií), postavení v managementu léčby a posouzení možného a reálného klinické využití konkrétních léčivých přípravků z pohledu českých, popř. mezinárodních doporučených postupů pro léčbu v české klinické praxi, adaptace a zpracování farmakoekonomického hodnocení a odhadu dopadu na rozpočet pro léčivé přípravky, pořádání a vedení Panelů expertů pro potřeby farmakoekonomického hodnocení.

Zároveň zpracovávám a vyhodnocuji probíhající správní řízení, ceny léčivých přípravků a zpracovávám ceníky.

2010 – dosud organizátor a přednášející

Náplní mé práce je jednak vymyslet, zorganizovat, kooperovat a přednášet na seminářích pro lékárníky, ale také přednášet na akcích pro odbornou veřejnost, které pořádá někdo jiný.

2010 – dosud správce eLekarnice.cz

Náplní mé práce je tvorba obsahu webových stránek a jejich zveřejňování.

2019 – 2021 pověřená vedením Ústavu aplikované farmacie a akademický pracovník Institutu celoživotního vzdělávání. Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, resp. Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity Brno.

Náplní mé práce bylo vést Ústav, což znamenalo zavedení a nastavení základních principů organizace a řízení Ústavu, zajištění komplexní výuky studentů a aktualizace předmětu Sociální farmacie reflektující současné světové trendy, podpora zaměstnanců v jejich odborném růstu, zviditelnění farmacie jako oboru, který je jediným a exkluzivním nositelem odborných dat o léčivech s nenahraditelným benefitem nejen pro odbornou, ale také pro laickou veřejnost.

V rámci své práce na Institutu jsem sama vymyslela a kompletně realizovala projekt VIVAT FARMACIE. VIVAT FARMACIE byl cyklus seminářů pro studenty 4. a 5. ročníku Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, který vznikl z potřeby ukázat studentům široký záběr farmacie, protože farmacie, to není jen lékárenství, jak je všeobecně vnímáno. Snahou projektu VIVAT FARMACIE bylo přinést přednášky, které propojí teorii a praxi, a které ukáží, jaké jsou možnosti uplatnění a použití teoretických znalostí v reálné praxi. Dlouhodobým cílem projektu bylo směrovat farmacii do celého segmentu zdravotní péče.

2011 – 2013 odborný pracovník - hodnotitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce bylo komplexní vedení správních řízení v oblasti neurologie (roztroušená skleróza, konopí), diabetologie (inzulíny, antidiabetika s inkretinovým efektem, perorální antidiabetika), dermatologie (parafíny, jodovaný povidon, podofyllotoxin, kyselina boritá, dehty, ichtamol), vápník, antibiotika.

V rámci jednotlivých správních řízení jsem vypracovávala HTA, farmakoekonomická hodnocení, stanovovala úhradu a její podmínky, vypořádávala námitky účastníků řízení a zajišťovala jsem činnosti a zpracovávala úkoly, jež byly spojeny s cenovou a úhradovou regulací.

2008 - 2009 externí expert pro farmakoekonomii, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce byla konzultace farmakoekonomických studií a legislativy v oblasti farmakoekonomie, posouzení vhodnosti klinických studií

2002 – 2011 odborný zástupce, Lékárny Lloyds s.r.o., Praha

Náplní mé práce bylo otevření a zahájení provozu nové lékárny (Prostějov; 4 zaměstnanci), radikální snížení skladových zásob (o 2/3) s následným uzavřením lékárny a ukončení její činnosti (Brno; 3 zaměstnanci), rozjezd obratu ve výdejně léčiv na 3 násobek (Mokrá – Horákov)

2000 – 2002 vedoucí oddělení přípravy individuálně vyráběných léčivých přípravků, auditor jakosti, Ústavní lékárna FN Brno, lékárna dětské nemocnice

Náplní mé práce bylo zahájení provozu oddělení přípravy individuálně vyráběných léčivých přípravků, zavedení správné výrobní praxe a hygienického režimu, nastavení procesů přípravy jednotlivých receptur (od suroviny po expedici pacientovi), zaučení zaměstnanců, organizace efektivní práce oddělení a zajištění jeho provozu; auditor jakosti, 6 zaměstnanců

1996 – 2000 vedoucí analytické laboratoře, lékárník asistent, Ústavní lékárna FNKV, Praha; soukromé lékárny, Brno

1994 - 1996 lékařský zástupce, Glaxo Wellcome s.r.o., Praha

Zodpovědnost za prodej léčiv pro nemocniční segment v oblasti Jižní Morava (FN Brno, VN Brno, Chirurgická nemocnice Brno, okresní nemocnice Jihlava, Znojmo, Třebíč)

1991 – 1994 lékárník asistent, lékárna Brno

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pro studenty 4. a 5. ročníku Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity (FaF MUNI):

  • semináře v rámci projektu VIVAT FARMACIE
    • Systém cenotvorby léčiv v České republice – pohled z praxe
    • Farmakoekonomie (převážně) vážně
  • přednášky v rámci předmětu Klinická farmacie a Farmakoterapie a klinická farmakologie

 

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pro lékárníky semináře:

Deprese ve stáří (garance Lékárnické komory).

Mojí náplní práce byla finalizace zaměření semináře, sestavení programu přednášek, zpracování, příprava a prezentace tématu posluchačům. Seminář proběhl 23. 6. 2021 formou on-line.

Deprese (garance Lékárnické komory, vlastní Projekt).

Mojí náplní práce byl nápad, výběr tématu, sestavení programu přednášek, zpracování, příprava a prezentace tématu posluchačům. Seminář proběhl v Praze (2019) a v Brně (2019).

Schizofrenie (garance Lékárnické komory, vlastní Projekt).

Mojí náplní práce byl nápad, výběr tématu, sestavení programu přednášek, zpracování, příprava a prezentace tématu posluchačům. Seminář proběhl v Praze (2018, 2017) a v Brně (2017).

 

pro lékárníky interaktivní semináře:

Interaktivní dispenzační semináře pro lékárníky v rámci postgraduálního vzdělávání lékárníků (garance Lékárnické akademie České lékárnické komory).

Mojí náplní práce je zajištění místa konání, výběr tématu, zpracování, příprava a prezentace tématu posluchačům, kontaktování a spolupráce s konzultujícím lékařem; od roku 2010 doposud jsem uskutečnila více než 60 tříhodinových interaktivních seminářů na neurologická, psychiatrická a internistická témata po celé Moravě

Interaktivní semináře pro lékárníky o cenotvorbě léčiv v České republice v rámci postgraduálního vzdělávání lékárníků.

Mojí náplní práce bylo zajištění místa konání a cateringu, poskytnutí garance ČLK a propagace seminářů, pozvání účastníků a zpracování jejich přihlášek a plateb, výběr, zpracování a prezentace tématu cenotvorba léčiv v ČR. Bylo uskutečněno přes 20 tříhodinových interaktivních seminářů v rámci celé České republiky. (garance Lékárnické akademie České lékárnické komory, vlastní Projekt)

 

PŘEDNÁŠKY

Přednáška. Antidepresiva v systému úhrad ČR – zohledňují současná farmakoekonomická nastavení klinicky významná rizika léčby? Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi (kurz 37). 21. 5. 2021. On-line forma

Přednáška. Depotní antipsychotika a systém úhrady v ČR. Univerzitním vzdělávacím centru klinické farmacie. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi (kurz 33). 13. 11. 2020. On-line forma

Přednáška. REVÍZIA ÚHRAD - SKÚSENOSTI ČESKEJ REPUBLIKY. Aktuality Market Access 2019. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava, 28. 03. 2019. Hotel Austria Trend Bratislava

Přednáška. DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA 2. GENERACE Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDŮ. 19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. 23. ČESKÁ KONFERENCE TDM. 21. ČESKÁ KONFERENCE DURG. 8. - 10. 11. 2018, Brno, hotel Rozdrojovice

Přednáška. PODMÍNKY ÚHRADY U LÉKŮ V PSYCHIATRII. PSYCHIATRIE PRO PRAXI. XIV. konference ambulantních psychiatrů. 23. - 24. 11. 2017. Olomouc

Přednáška. PODMÍNKY ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. XVII. Psychofarmakologické dny – Luhačovice. XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017

Přednáška. JSOU NÁKLADY ZA DRG PRO DG. F10 VYSOKÉ, JAK SE ŘÍKÁ? AT konference. 4. – 8. 6. 2017. Kongres hotel Jezerka, Seč

Přednáška. (RE)ALOKACE NÁKLADŮ ZA ALKOHOLICKÉ POŠKOZENÍ JATER A PANKREATU.  AT konference, 7. – 11. 6. 2015, Seč

Přednáška. STANOVOVÁNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK ÚHRADY V ŘÍZENÍCH SÚKL NA PŘÍKLADU INZULINŮ A GABAPENTINU. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Přednáška. Léčivé přípravky u roztroušené sklerózy ve správních řízeních SÚKL. 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium, 20. - 23. 11. 2013, Praha

 

Zpracování posudku rigorózní práce Interakční potenciál cytostatik s vybranými volně prodejnými přípravky (Mgr. Matoušová)

Zpracování oponentury projektu grantové agentury Univezity Karlovy v Praze

Zpracování recenzních posudků – články v časopisech společnosti Solen Medical Education

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Webové stránky. Kompletní obsah a náplň webových stránek www.eLekarnice.cz, www.farmakoekonomie.cz, www.htapharmacy.cz

Článek. Základní pohled na depresi. Svět farmacie.

Článek. Řada odborných článků pro laické pacienty na webových stránkách České lékárnické komory www.lekarnickekapky.cz

V roce 2019 šlo o řadu článků věnovaných alergiím, v roce 2020 články Anabolizační látky, Cukrovka a pohyb, Senná rýma, Zápal plic, Ušní hygiena.

Článek. Histaminová intolerance. Svět farmacie.

Poster. Kolik nás stojí dopravní nehody pod vlivem alkoholu? AT konference 2016, 1. - 5. 5. 2016, Seč, hotel Jezerka

Poster. Poškození organismu alkoholem – farmakoekonomický pohled. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015

Článek. Cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků v ČR od 1. 1. 2002 do 1. 1. 2005. Čes. slov. Farm., 2005; 54, 220-225

Článek. Nákladová efektivita různých režimů léčících infekci vyvolanou Helicobacter pylori, Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie, 59, 2005, 2, 80-84

Článek. Metody ekonomické analýzy zdravotní péče. Solutio 2004/ 2005, Dostupné z URL < https://www.medon – solutio.cz

Článek. Dlouhodobá farmakologická léčba obezity v roce 2002- farmakoekonomický pohled. Česká a slovenská farmacie, 52, 2003, 5, 258-261

 

DALŠÍ SCHOPNOSTI

Tvorba a aktualizace webových stránek (www.farmakoekonomie.cz, www.elekarnice.cz, www.htapharmacy.cz)

Kurz MS Outlook 2010

Kurz biostatistiky- interní kurz v rámci SÚKL „Základy analýzy a interpretace dat v klinickém hodnocení léčiv“

Kurzy farmakoekonomie – interní kurzy v rámci SÚKL, základy TreeAge Pro 2013

Kurz Základní STATISTIKA pro farmaceuty - interní kurz v rámci FaF VFU.

Školení Akademické prezentace, Možnosti e-learningu a jeho nástroje, Digitální nástroje pro online výuku, Citační metriky – interní školení FaF VFU, FaF MUNI

Jazykové znalosti – angličtina, ruština, polština (aktivně, pasivně, pasivně)

 

 

V Brně, 16. 7. 2021