Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

profesní životopis

 

VZDĚLÁNÍ

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, obor Klinická farmacie.

Postgraduální studium

Atestace – I., obor všeobecné lékárenství

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, obor Management ve zdravotnictví. Téma práce: Metody ekonomické analýzy zdravotní péče

Atestace – II. obor všeobecné lékárenství

Farmaceutická fakulta oblasti Univerzity Karlovy, obor Sociální farmacie a lékárenství

Téma práce: Ekonomie zdravotnictví a metody ekonomické analýzy zdravotní péče

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2013 - dosud nezávislý pracovník v oblasti HTA a Market Access

Náplní mé práce je kompletní servis Market Access a HTA, sestávající např. z adaptace a zpracování farmakoekonomického hodnocení a odhadu dopadu na rozpočet pro léčivé přípravky, pořádání a vedení Panelů expertů pro potřeby farmakoekonomického hodnocení, umístění léčivého přípravku na český trh a návrh jeho podmínek úhrady, vypracování klinického hodnocení léčivých přípravků a jejich vzájemné porovnání v oblasti klinického účinku a bezpečnostního profilu (na základě klinických studií), posouzení možného a reálného klinické využití konkrétních léčivých přípravků z pohledu české klinické praxe a českých, popř. mezinárodních doporučených postupů pro léčbu,

Zároveň zpracovávám a vyhodnocuji probíhající správní řízení, ceny léčivých přípravků a zpracovávám ceníky.

 

2011 – 2013 odborný pracovník - hodnotitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce bylo komplexní vedení správních řízení v oblasti neurologie (roztroušená skleróza, konopí, fampridine), diabetologie (inzulíny, antidiabetika s inkretinovým efektem, perorální antidiabetika), dermatologie (parafíny, jodovaný povidon, podofyllotoxin, kyselina boritá, dehty, ichtamol), vápník, antibiotika.

V rámci jednotlivých správních řízení jsem vypracovávala HTA, farmakoekonomická hodnocení, stanovovala úhradu a její podmínky, vypořádávala námitky účastníků řízení a zajišťovala jsem úkoly a činnosti, jež byly spojeny s cenovou a úhradovou regulací.

 

2008 - 2009 externí expert pro farmakoekonomii, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náplní mé práce byla konzultace farmakoekonomických studií, legislativy v oblasti farmakoekonomie, vhodnosti klinických studií

 

odborný zástupce, Lékárny Lloyds s.r.o., Praha

Náplní mé práce bylo otevření a zahájení provozu nové lékárny (Prostějov; 4 zaměstnanci), radikální snížení skladových zásob (o 2/3) s následným uzavřením lékárny a ukončení její činnosti (Brno; 3 zaměstnanci), rozjezd obratu ve výdejně léčiv na 3 násobek (Mokrá – Horákov)

 

vedoucí oddělení přípravy individuálně vyráběných léčivých přípravků, auditor jakosti, Ústavní lékárna FN Brno, lékárna dětské nemocnice

Náplní mé práce bylo zahájení provozu oddělení přípravy individuálně vyráběných léčivých přípravků, zavedení správné výrobní praxe a hygienického režimu, nastavení procesů přípravy jednotlivých receptur (od suroviny po expedici pacientovi), zaučení zaměstnanců, organizace efektivní práce oddělení a zajištění jeho provozu; auditor jakosti, 6 zaměstnanců

vedoucí analytické laboratoře, lékárník asistent, Ústavní lékárna FNKV, Praha; soukromé lékárny, Brno

 

lékařský zástupce, Glaxo Wellcome s.r.o., Praha

Zodpovědnost za prodej léčiv pro nemocniční segment v oblasti Jižní Morava (FN Brno, VN Brno, Chirurgická nemocnice Brno, okresní nemocnice Jihlava, Znojmo, Třebíč)

 

 lékárník asistent, lékárna Brno

 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Semináře pro lékárníky

Schizofrenie (garance Lékárnické komory). Moji náplní práce byl výběr tématu, příprava a prezentace tématu posluchačům. Seminář proběhl v Praze (2018, 2017), v Brně (2017).

Interaktivní semináře pro lékárníky:

Interaktivní dispenzační semináře pro lékárníky (garance Lékárnické akademie České lékárnické komory). Mojí náplní práce je zajištění místa konání, výběr tématu, příprava a prezentace tématu posluchačům, od roku 2010 doposud jsem uskutečnila více než 30 tříhodinových seminářů na neurologická témata

Interaktivní semináře pro lékárníky o cenotvorbě léčiv v České republice. Mojí náplní práce je zajištění místa konání, pozvání účastníků, výběr, zpracování a prezentace tématu cenotvorba léčiv v ČR.

 

Přednášky

REVÍZIA ÚHRAD - SKÚSENOSTI ČESKEJ REPUBLIKY. Přednáška. Aktuality Market Access 2019. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava, 28.03.2019. Hotel Austria Trend Bratislava

DEPOTNÍ ANTIPSYCHOTIKA 2. GENERACE Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDŮ. Přednáška. 19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE. 23. ČESKÁ KONFERENCE TDM. 21. ČESKÁ KONFERENCE DURG. 8. - 10. 11. 2018, Brno, hotel Rozdrojovice

PODMÍNKY ÚHRADY U LÉKŮ V PSYCHIATRII. Přednáška. PSYCHIATRIE PRO PRAXI. XIV. konference ambulantních psychiatrů. 23. - 24. 11. 2017. Olomouc

PODMÍNKY ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Přednáška. XVII. Psychofarmakologické dny – Luhačovice. XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích 7. – 10. června 2017

JSOU NÁKLADY ZA DRG PRO DG. F10 VYSOKÉ, JAK SE ŘÍKÁ? Přednáška. AT konference. 4. – 8. 6. 2017. Kongres hotel Jezerka, Seč

 (RE)ALOKACE NÁKLADŮ ZA ALKOHOLICKÉ POŠKOZENÍ JATER A PANKREATU. Přednáška. AT konference, 7. – 11. 6. 2015, Seč

STANOVOVÁNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK ÚHRADY V ŘÍZENÍCH SÚKL NA PŘÍKLADU INZULINŮ A GABAPENTINU. Přednáška. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

Více zde: https://www.farmakoekonomie.cz/nase-akce/probehle-akce-2014/

Přednáška: Léčivé přípravky u roztroušené sklerózy ve správních řízeních SÚKL. 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium, 20. - 23. 11. 2013, Praha

 

Zpracování oponentury projektu grantové agentury Univezity Karlovy v Praze

Zpracování recenzních posudků – články v časopisech společnosti Solen Medical Education

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kolik nás stojí dopravní nehody pod vlivem alkoholu? Poster. AT konference 2016, 1. - 5. 5. 2016, Seč, hotel Jezerka

Poškození organismu alkoholem – farmakoekonomický pohled. Poster. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015

Cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků v ČR od 1.1.2002 do 1.1.2005. Čes. slov. Farm., 2005; 54, 220-225

Nákladová efektivita různých režimů léčících infekci vyvolanou Helicobacter pylori, Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie, 59, 2005, 2, 80-84

Metody ekonomické analýzy zdravotní péče. Solutio 2004/ 2005, Dostupné z URL < https://www.medon – solutio.cz

Dlouhodobá farmakologická léčba obezity v roce 2002- farmakoekonomický pohled. Česká a slovenská farmacie, 52, 2003, 5, 258-261

řada článků pro laiky na webových stránkách České lékárnické komory www.lekarnickekapky.cz

kompletní obsah webových stránek www.eLekarnice.cz

 

DALŠÍ SCHOPNOSTI

Tvorba a aktualizace webových stránek (www.farmakoekonomie.cz, www.elekarnice.cz)

Kurz MS Outlook 2010

Kurz biostatistiky „Základy analýzy a interpretace dat v klinickém hodnocení léčiv“

Kurzy farmakoekonomie – interní kurzy v rámci SÚKL, základy TreeAge Pro 2013

Jazykové znalosti – angličtina, ruština, polština (aktivně, pasivně, pasivně)

 

 

Aktualizováno: 6.1.2019